Pošlete nám dotaz nebo poptávku

Jak vybrat tepelné čerpadlo

Výběr vhodného tepelného čerpadla je pro laika problematickou fází. Rozhodně nechceme nikoho podceňovat, ale statisticky vzato, pokud se má tepelné čerpadlo vybírat podle parametrů a s ohledem na výslednou užitnou hodnotu, tak efektivně porovnat několik tepelných čerpadel je schopno pouze cca 5% zákazníků z řad laické veřejnosti. A smutnou pravdou je, že cca 95% laiků a 50% „odborné“ veřejnosti vychází ze zcela zavádějících údajů z propagačních materiálů, aniž o tom má tušení.

Příklad za všechny: hodnota topného faktoru (COP), kterou se chlubí na reklamních letácích většina výrobců, je poněkud přeceňovaným hodnotícím kritériem, které navíc u mnoha výrobků nevypovídá o „účinnosti“ budoucího zdroje tepla. Na hodnoty COP z propagačních letáků a veřejně dostupných technických podkladů proto raději zapomeňte a v žádném případě se podle COP tepelného čerpadla nerozhodujte.
nabídka služeb zdarma
V rámci naší nabídky služeb zdarma, Vám pomůžeme vybrat nejvhodnější tepelné čerpadlo a také navrhneme potřebné úpravy topné soustavy, abychom Vám dokázali snížit náklady na vytápění co nejvíce.

Pokud Vás zajímají podrobnosti, čtěte dále, dozvíte se jak záludné jsou topné faktory COP, jaké další parametry jsou důležité pro porovnání jednotlivých tepelných čerpadel a na jaké praktiky dodavatelů je vhodné si dávat pozor.


Topný faktor (COP)
Vyjadřuje poměr mezi okamžitým výkonem stroje a okamžitým příkonem.
Příklad: pokud při okamžitém výkonu 150kW potřebuje čerpadlo pro své napájení příkon 50kW, pak je hodnota COP: 150/50=3. Topné faktory jsou velmi odlišné nejenom u různých výrobků, ale především při různých provozních stavech a podmínkách.

Důležité jsou u tepelných čerpadel VZDUCH VODA zejména tyto údaje: teplota topné vody, venkovní teplota a okamžité provozní zatížení (na jaký výkon tepelné čerpadlo právě „jede“). V technických údajích zpravidla najdete pouze hodnoty venkovní teploty a teplotu topné vody (např. takto: „A2W37“ znamená teplotu topné vody 37°C při venkovní teplotě 2°C). Ale i invertorových čerpadel se parametry mění ještě podle jejich zatížení – jiný topný faktor tedy naměříme, jede-li čerpadlo na 30% výkonu a jiný na 100% výkonu. A hádejte, které číslo uvede výrobce do propagačních materiálů?

Obecně tedy vůbec nelze doporučit laické porovnání pouze podle topných faktorů. Hodnota COP se u dnes nejpoužívanějších invertorových čerpadel (T.Č. s proměnlivým výkonem) mění podle okamžitého výkonu stroje a proto není možné pro srovnání použít obecné údaje z propagačních materiálů, protože tam jsou uvedeny zpravidla jen hodnoty z konkrétních měření – a ta bývají nastavena tak, aby jejich výsledky zvýšily prodejnost výrobku!


Sezónní topný faktor (SCOP)
Kvůli zpřehlednění a zjednodušení porovnání technických parametrů byl zákonem od 1.1.2013 namísto okamžitého topného faktoru „COP“ zaveden pojem „SCOP“ – sezónní (průměrný) topný faktor. U nejkvalitnějších čerpadel bývá SCOP kolem 2,9 až 3,2, ale i hodnota SCOP kolem 2,3 je ještě za určitých okolností velmi dobrá. Stanovení hodnoty SCOP (a ověření exaktním měřením) je pro výrobce finančně velmi náročnou záležitostí – musí se řešit pro každý typ a výkonovou řadu samostatně v nezávislé zkušebně, což stojí až milony korun. Proto je platnost daného zákona odložena až do 1.1.2014, kdy by všechna T.Č. měla být vybavena štítkem s hodnotou SCOP. Pokud Vám tedy váš dodavatel čerpadla poskytne pouze hodnoty COP, pak se jako laik neobejdete bez důvěryhodného odborníka, který srovnání a výběr tepelného čerpadla provede za Vás.

Honba za zvýšením COP o další desetinky nemusí být vždy zcela opodstatněná. Vede jednak ke zvyšování investičních nákladů a především ke snaze prodejců v podstatě obelhat zákazníka mnohdy nepodstatnými „výhodami“ a naopak pomlčet o velmi podstatných nevýhodách – viz. další téma.


Problematika klesajícího výkonu:
U většiny běžných tepelných čerpadel vzduch-voda, klesá jejich výkon s klesající teplotou venkovního vzduchu. Např. čerpadlo má podle propagačního materiálu výkon 30 kW – tato hodnota však platí pouze pro určité malé rozmezí venkovní teploty, např. od +7°C do +10°C. Při venkovní teplotě vyšší než +10°C výkon čerpadla roste (třeba až k 40kW při +30°C). Při klesající venkovní teplotě naopak skutečný výkon čerpadla klesá – až na hodnotu např. pouhých 10 kW při -15°C. Z toho tedy vyplývá, že pro vykrytí tepelných ztrát domu je potřeba kromě tepelného čerpadla také další zdroj tepla, nejčastěji elektrokotel (tzv. „bivalentní zdroj“). A právě doba, po kterou je nutné současně s tepelným čerpadlem udržet v provozu bivalentní zdroj, je důležitějším faktorem pro zhodnocení návratnosti investice, než všude skloňovaný topný faktor, který dobře vypadá, ale u moderních čerpadel mnoho neřeší.


COP tepelného čerpadla není COP zdroje tepla
Je tedy potřeba si uvědomit, že COP tepelného čerpadla není topným faktorem celého zdroje tepla – pokud nezapočítáme provoz bivalentního zdroje, např. elektrokotle a dalších spotřebičů nutných pro provoz celého systému (např. oběhových čerpadel apod.).

Příklad: porovnáme topný faktor (COP) a výkon běžného tepelného čerpadla invertorového typu při různých venkovních teplotách a různých teplotách topné vody
A – venkovní teplota
W – teplota topné vody
COP – topný faktor tepelného čerpadla při daných teplotách
P – topný výkon tepelného čerpadla při daných teplotách


Nejprve pro teplotu topné vody 35°C
A7/W35 COP=4,5 P=11 kW
A2/W35 COP=3,9 P=9,3 kW
A-7/W35 COP=2,9 P=7,3 kW
A-15/W35 COP=2,2 P=4,7 kW

A ještě pro teplotu topné vody 50°C
A7/W50 COP=3,5 P=10,5 kW
A2/W50 COP=3,1 P=9,7 kW
A-7/W50 COP=2,3 P=6,8 kW
A-15/W50 COP=1,6 P=3,2kW

Povšimněte si, jak se snižuje topný faktor se snižující se venkovní teplotou a se vzrůstající teplotou topné vody.

A nyní trochu tvrdé reality pro „konkrétní dům“!
Tepelné ztráty domu se samozřejmě mění podle toho, jak je venku zima. Pro náš model třeba takto:
12 kW při venkovní teplotě – 15°C
10 kW při -7°C
7 kW při 2°C
4 kW při 7°C

A nyní zjistíme, jaký vliv má klesající výkon tepelného čerpadla na celkový topný faktor zdroje tepla. Použijeme předchozí tabulku, ale přidáme dvě hodnoty: ztrátu domu P1 při dané venkovní teplotě, chybějící výkon P2, který je potřeba dotopit elektrokotlem a výsledný topný faktor celého zdroje tepla, kde zohledníme i příkon elektrokotle. A budete se divit…

Nejprve pro teplotu topné vody 35°C
A7/W35 COP=4,5 P=11 kW P1=4 kW P2=0 kW COP celk. = 4,5
A2/W35 COP=3,9 P=9,3 kW P1=7 kW P2=0 kW COP celk. = 3,9
A-7/W35 COP=2,9 P=7,3 kW P1=10 kW P2=2,7 kW COP celk. = 1,91
A-15/W35 COP=2,2 P=4,7 kW P1= 12 kW P2=7,3 kW COP celk. = 1,27

Zajímavé že… Při kladných venkovních teplotách souhlasí topný faktor s topným faktorem celého zdroje, ale jakmile teplota venku klesne pod nulu, resp. pod tzv.: „bod bivalence“, tak můžeme zcela zapomenout na topné faktory tepelného čerpadla, protože skutečný faktor zdroje tepla je podstatně horší, díky současnému provozu přídavného zdroje. (Bod bivalence je hodnota venkovní teploty, při které již musí současně s tepelným čerpadlem být v provozu přídavný zdroj a dotopit chybějící část energie)

Ale ještě dál, prostudujte další tabulku, kde použijeme hodnoty platné pro teplotu topné vody 50°C.
A7/W50 COP=3,5 P=10,5 kW P1=4 kW P2=0 kW COP celk. = 4,5
A2/W50 COP=3,1 P=9,7 kW P1=7 kW P2=0 kW COP celk. = 3,9
A-7/W50 COP=2,3 P=6,8 kW P1=10 kW P2=3,2 kW COP celk. = 1,62
A-15/W50 COP=1,6 P=3,2kW P1= 12 kW P2=7,8 kW COP celk. = 1,11

Už je Vám to jasné? Shrneme to asi takto: COP zdroje tepla při venkovní teplotě -7°C a -15°C je tak nízký, že cena za provoz zdroje s tepelným čerpadlem (COP 1,11) se téměř srovnává s cenou tepla z provozu běžného elektrokotle, který má topný faktor COP vždy 1. A navíc je téměř zbytečné trápit kompresor tepelného čerpadla…
Už vám je jasné, co znamená věta na propagačních letácích běžných invertorových čerpadel: “…. Topí (nebo funguje) až do -25°C“? Ano, topí a funguje – ale s jakými výsledky...


Naštěstí je zde také jiné technické řešení – „TOP“ tepelná čerpadla z naší nabídky
Nabízíme tepelná čerpadla, která udrží konstantní výkon až do venkovní teploty -15°C. Provozní náklady těchto čerpadel jsou výrazně nižší, při tom pořizovací náklady téměř srovnatelné. Tato čerpadla se až do této venkovní teploty dají navrhovat i tzv. „monovalentně“ – tedy bez potřeby bivalentního zdroje tepla. V těchto případech se však bivalentní zdroj instaluje také – kvůli dokrytí výkonu při teplotách kolem -20°C, jako zálohový zdroj tepla, a v případě radiátorových soustav někdy pro potřebu zvýšení teploty topné vody při nízkých venkovních teplotách.

Pro představu jen stručně: u tepelných čerpadel, které mohou až do -15°C venkovní teploty pracovat s plným výkonem bez připojení přídavného zdroje tepla, je topný faktor zdroje tepla shodný s faktorem tepelného čerpadla. Nebereme ovšem v potaz spotřebu ostatních zařízení ve strojovně, jako např. oběhových (cirkulačních) čerpadel, která jsou dnes velmi úsporná a zanedbání jejich spotřeby opravdu výsledek příliš neovlivní.
Rozdíl v poklesu výkonu je patrný z grafu, který můžete vidět v menu „kvalitní tepelná čerpadla“.

Často se diskutuje na téma hlučnosti. Zapomeňte na neslyšitelné čerpadlo, to je jen mýtus. Rozdíly v hlučnosti kvalitních venkovních jednotek jsou ale (alespoň „papírově“) minimální, většina čerpadel splňuje hygienické normy s rezervou. Problém však nastává při nevhodném umístění venkovní jednotky nebo nevhodném vedení chladivového potrubí. Vhodnou instalací se dá hlučnost snížit na minimum, které naprosto nevadí ani obyvatelům domu, ani sousedům.

Životnost tepelných čerpadel se udává cca 15 let pro vzduch-voda a cca 15 až 20 let pro země-voda. Nejvíce zatěžovaným prvkem je kompresor, který se dá vyměnit jako jakýkoliv běžný náhradní díl. Díky obrovskému nárůstu výroby neustále klesá i cena náhradních dílů, takže není třeba se zbytečně obávat servisních nákladů na sklonku životnosti.


Parametry, které je vhodné srovnávat při výběru tepelného čerpadla
  • Sezónní topný faktor tepelného čerpadla
  • Jakou teplotu topné vody potřebuje objekt a blíže se jí teplota topné vody čerpadla?
  • Jak klesá výkon tepelného čerpadla s klesající venkovní teplotou?
  • Jsou parametry důvěryhodné? Je čerpadlo testované nezávislou zkušebnou EHPA?


Tepelné čerpadlo může být „dokonalé“, ale když se navrhne či namontuje špatně….
Výběr projektanta a montážní firmy je stejně tak důležitý, jako výběr vhodného tepelného čerpadla. Seriózní firma navíc výběr čerpadla provede „za Vás“, pouze Vám vysvětlí důvody a výsledky svého doporučení.

Jak porovnat nabídky firem? Důležité je především porovnat jednotlivé hodnotící údaje ve vzájemném kontextu, nikoliv samostatně. Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se – odpověď by měla být rychlá a zcela jasná, i podle toho poznáte kvality dodavatele. Každopádně je vhodné nabídky nechat posoudit u nezávislého odborníka, např. projektanta. Ten často na první pohled odhalí chyby např. v dimenzování potrubí nebo oběhových čerpadel, případně samotného tepelného čerpadla.

Doporučené hodnotící údaje pro výběr zhotovitele:
nabídka služeb zdarma

logo AllTech.sro
AllTech s.r.o., Krhanice 38, 257 42 Krhanice
pobočka Praha4: Na Hřebenech II 783/25, tel:241 400 978; 721 400 404; 606 626 176, e-mail: alltech@alltechsro.cz
Copyright © 2013 - 2020 všechna práva vyhrazena.